HikmahIslam

Keutamaan hanya diketahui oleh orang yang memiliki keutamaan….

Hadis seputar Sayidina Ali as

Posted by HikmahIslam pada November 2, 2007

1. Dikeluarkan oleh Abu Na’im Al-Esbahani yang sanadnya bersambung sampai Ibn Abbas yang mana Beliau (Ibn Abbas) berkata : “ dulu kami (para sahabat Nabi saw) saling berbincang2 bahwa sesungguhnya Nabi saw telah memberi 70 janji kepada Sayidina Ali as yang Beliau saw tidak memberinya kepada satupun dari sahabat”. {huliyah al-auliya’ jilid 1 halaman 68 cetakan dar al-kitab al-arabi –Beirut-.}

2. An-Nasa’i berkata yang sanadnya bersambung sampai Ibn Abbas dari sayidin Ali as berkata: “ dulu aku memiliki kedudukan disisi Rasulullah saw, yang mana tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, dulu aku masuk ke dalam rumah Nabi saw setiap malam, dan jika Beliau saw sedang melaksanakan sholat maka Beliau mengucapkan tasbih (tanda izin Nabi saw) maka aku masuk kedalam rumahnya, dan jika tidak dalam keadaan sholat maka Beliau mengizinkan(dengan ucapan) aku untuk masuk, maka akupun masuk”. {as-Sunan al-Kubra jilid 5 halaman 140 hadis ke 8399, kitab al-Khashaish halaman 166-167}

3. An-Nasa’I berkata yang sanadnya sampai ke sayidina Ali as, yang mana Beliau (sayidina Ali as) berkata: “Jika aku bertanya atau meminta sesuatu kepada Nabi saw, maka aku pasti akan diberi (yang aku inginkan). Dan jika aku diam maka Beliaulah saw yang akan memulainya( menawarkan sesuatu baik ilmu atau apapun)”. {as-Sunan al-Kubra jilid 5 halaman 142 , kitab al-khashaish halaman 170-171, al-hakim di dalam mustadraknya juga menukilnya(mustadrak jilid 3 halaman 135 hadis 4630 cetakan dar al-kutub al-alamiah Beirut th1411H)}

4. An-Nasa’i juga berkata yang sanadnya dari Ummu salamah (istri Nabi saw ) yang berkata sesunggunya beliau (Ummu Salamah) berkata : “ demi yang Ummu salamah bersumpah atasnya(Allah swt) sesungguhnya paling dekatnya manusia kepada Nabi saw adalah Ali as”. {as-Sunan al-Kubra jilid 5 halaman 154 bab 54}

5. Para Ahli Hadis dan Para Sejarawan serta Para Mufasir dalam pembahasan ayat 214 dari surah as-Syu’ara mereka berkata bahwa ketika ayat ini turun Rasulullah saw mengundang 40 laki-laki dari Bani Hasyim dan dari Para Pembesarnya, dan ketika mereka semua selesai dari makan, Rasulullah saw berkata kepada mereka semua : “Wahai Anak-anak Abdul Muttalib!! Sesungguhnya demi Allah, tidak ada pemuda di arab yang datang kepada kaumnya dan membawa sesuatu untuk mereka yang lebih baik dari apa yang aku bawa kepada kalian, Sesungguhnya aku telah datang dengan sebaik-baik dunia dan akhirat, Allah swt telah menyuruhku untuk mengajak kalian kembali kepadaNya, Maka siapa dari kalian yang percaya kepadaku dan membantuku dalam hal ini maka akan menjadi saudaraku, wasi(pengganti)ku, dan khalifah setelahku.” Ketika Nabi saw selesai, kaum(anak-anak Abu Muttalib/para paman Nabi saw) diam tidak berbicara dan seketika itu juga Sayidina Ali berdiri dan berbicara: “ Aku ya Rasulullah saw, yang akan menjadi penolong serta pembantumu atas apa yang Allah perintahkan kepadamu.” Rasulullah berkata kepadanya(sayidina Ali): “ duduklah.” Kemudian Nabi saw mengundang mereka semua untuk kedua kalinya sampai tiga kali. Akan tetapi setiap Nabi mengundang mereka, tidak satupun dari mereka yang berbicara, mereka semua diam dari apa yang dikatakan Nabi saw dan hanya sayidina Ali as lah yang selalu menjawab pertanyaan Nabi saw serta beliau menyatakan kesediaannya untuk menjadi pembantu Nabi saw dalam perintah-perintah Allah swt, akan tetapi Nabi saw menyuruhnya untuk duduk di pertemuan pertama dan kedua, akan tetapi di pertemuan yang ketiga Rasulullah saw mengangkat tangan Sayidina Ali dan berkata kepada kaum yang ada saat itu : “ sesungguhnya dia adalah saudaraku dan dialah wasiku serta khalifah setelahku, maka dengarkanlah dia dan ta’atilah dia!” setelah mendengar hal ini berdirilah kaum dan menertawakan Abu Talib(ayah sayidina Ali as yang ikut hadir dalam pertemuan ini) dan berkata kepadanya: “dia telah menyuruhmu untuk mendengarkan anakmu dan menaatinya.” {Musnad Ahmad jilid 1 halaman 111, Tarikh al-Tabari jilid 2 halaman216, Takhir Ibn Al-Atsir jilid1 halaman 487, sayrkh Nahjul Balaghah (Ibn Abi al-hadid)jilid 3 halaman 267, Ghayah al-Maram jilid 3 halaman 279-286.(semua ini adalah ulama’ ahl as-sunnah)}

6. Ditulis di oleh Al-Khatib Al-Khawarizumidi bab ke enam di dalam bukunya al-Manaqib halaman 64-79 tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan kecintaan terhadap Sayidina Ali as dan Ahlulbayt Nabi saw, yang tercatat sekitar 30 hadis, dan ini adalah sebagian darinya:

· Jika seluruh manusia berkumpul dalam kecintaan kepada Ali ibn Abi Thalib maka Allah tidak akan menciptakan Neraka.

· Wahai Ali jika ada seorang hamba yang menyembah Allah swt seperti apa yang dilakukan Nabi Nuh as terhadap kaumnya dan jika dia memilik emas segunung uhud kemudian emas itu diinfakan dijalan Allah swt dan jika dipanjangkan umurnya sampai dia haji 1000tahun dengan jalan kaki kemudian terbunuh di antara safa dan marwa dengan terdholimi, akan tetapi dia tidak berwilayah kepadamu maka dia tidak akan mencium bau surga dan tidak akan masuk ke dalamnya.

· Siapa yang mencintai Ali as maka telah mencintaiku dan siapa yang membencinya maka telah membenciku.

· Sesungguhnya malaikat maut menghormati para pecinta Ali ibn Abi Thalib as seperti menghormati para Nabi as.

· Siapa yang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepadaku dan kepada apa yang aku datang bersamanya(islam), akan tetapi dia membenci Ali as maka dia telah berbohong dan dia tidak mu’min.

7. Abdullah ibn Ahmad Ibn Hambal bekata: aku bertanya kepada ayahku : “apa pandangan anda terhadap keutamaan.” Ayahku berkata: “didalam khilafah , Abu bakar dan Umar dan Usman”. Maka aku bertanya kembali: “kalau Ali ?” ayahku berkata : “wahai anakku, Ali ibn Abu Thalib adalah dari Ahlulbayt maka tidak ada seorangpun yang bisa dibandingkan dengannya.” {Thabaqat al-Hanabalah jilid 2 halaman 120{

8. Rasulullah saw berkata kepada Sayidah Fatimah az-Zahra as: “wahai Fatimah, apakah kamu tidak rela kalau suamimu adalah sebaik-baiknya umatku, yang masuk islam terlebih dahulu, paling banyak ilmunya, dan paling bijak dan sabar dari umatku.”{al-Khatib al-Khawarizumi didalam al-Manaqib halaman 106 hadis 111}

9. Dari Ibn Abbas yang berkata : “Dihidangkan kepada Nabi saw burung matang(makanan dari langit), kemudian Nabi saw berkata : “Ya Allah, datangkanlah kepadaku orang yang paling kau cintai dari makhlukmu.” Maka datanglah Ali Ibn Abi Thalib. Kemudian Nabi saw berkata: “ya Allah dia juga orang yang paling aku cintai.”{al-Masdar al-Sabig halaman107-108 hadis ke 113-114}

10. Rasulullah saw bersabda: “wahai Ali perumpamaanmu dan perumpamaan para pemimpin setelahmu dari anak-anakmu adalah seperti kapal Nuh, siapa yang menaikinya selamat dan siapa yang meninggalkannya tenggelam, dan kalian adalah seperti bintang-bintang, setiap bintang menghilang maka bintang yang lain akan muncul sampai hari qiamat. {Faraid al-Simthain 2/243/517}

11. Dan dari Jabir, yang berkata: “dulu kita (para sahabt Nabi saw) berada di samping Nabi saw dan kemudian Ali ibn Abi Thalib as datang, maka berkatalah Nabi saw: “sungguh telah datang saudaraku” kemudian beliau menuju menoleh ke ka’bah dan memukul ka’bah dengan tangannya kemudian berkata: “ demi yang yawaku berada ditangannya sesungguhnya dia dan syiahnya adalah orang-orang yang menang dan beruntung di hari kiamat,kemudian beliau melanjutkan perkataannya: “ seseungguhnya dia adalah paling dahulunya orang dari kalian yang beriman bersamaku, dan dia adalah orang yang paling menyampaikan -janji Allah swt- diantara kalian,dan dia adalah orang yang paling lurus -dalam menjalankan perintah-perintah Allah swt- diantara kalian,dan dia adalah orang yang paling adil -didalam ummat- diantara kalian, dan dia adalah orang yang paling bisa membagi -dengan sama rata dan adil- diantara kalian, dan dia adalah orang yang paling besar -kemuliaannya di mata Allah swt- diantara kalian.”kemudian Jabir berkata: “dan turunlah wahyu kepada Nabi saw(((انّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية), dan jabir berkata: maka semenjak itu para sahabat Nabi saw jika kedatangan sayidina Ali as maka mereka berkata: “telah datang sebaik-baik makhluk.” {المصدر السابق halaman 111,112 hadis ke 120.}

12. Rasulullah saw bersabda: “orang pertama yang sholat berasamaku adalah Ali” (كنز العمال)

13. Orang pertama yang sholat adalah Ali dan orang yang pertama islam adalah Ali (صحيح الترمذي- تاريخ طبري – الرياض النضرة) hal ini juga di riwayatkan di dalam buku-buku ini (مسند احمد ابن حنبل – مستدرك الصحيحين – خصائص نسائي – الطبقات الكبرى – اسد الغابة – كنزالعمال) dan juga tertulis di buku-buku ahlulsunnah dan syiah yang lain.

14. Sayidina Ali as tidur di atas tempat tidur Nabi saw di malam kepergian Nabi saw ke Gua Hira untuk mengkelabuhi orang-orang quraysh yang ingin membunuh Nabi saw dan saat itu turun ayat “ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله…” (التفسير الكبير للفخر الرازي – اسد الغابة – تاريخ دمشق)hal ini juga di terangkan di dalam buku-buku berikut ini (خصائص نسائي- مستدرك الصحيحين – الرياض النضرة – كنزالعمال – مسند الامام احمد ابن حنبل – الطبقات الكبرى – الدر المنثور)

15. Rasulullah saw bersabda : “sesungguhnya Allah swt telah menyuruhku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali.” (المعجم الكبيرللطبراني – كنزالعمال – معجم الزوائد – فيض القدير- الصواعق المحرقة)dan juga di buku(ذخائر العقبى)

16. Sesungguhnya Rasulullah saw selama 6 bulan ketika melewati pintu rumah sayidina Ali dan sayidah Fatimah untuk sholat subuh Beliau berkata : “sholat, wahai Ahlulbayt” kemudian Beliau membaca ayat suci al-Quran “انّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهّركم تطهيراً” hal ini tertulis didalam kitab-kitab ahlusunnah dan syiah berikut kitab-kitab dari ahlu sunnah(صحيح الترمذي- مسند احمد ابن حنبل – تفسير ابن جرير الطبري – مستدرك الصحيحين – اسد الغابة – كنزالعمال – الدرالمنثور)

17. Aisyah berkata: “aku tidak mengetahui ada orang dicintai Nabi saw lebih dari Ali, dan tidak ada dibumi ini perempuan yang dicintai Nabi saw lebih dari isterinya(Fatimah)” riwayat ini tertulis didalam buku-buku berikut(خصائص نسائي – مستدرك الصحيحين)riwayat seperti ini juga terdapat didalam buku-buku yang lain seperti:(صحيح الترمذي – مسند احمد ابن حنبل – اسد الغابة – الاصابة – الرياض النضرة)dan masih banyak lagi riwayat seperti ini yang tertulis didalam buku-buku syiah.

18. Rasulullah saw bersabda: “Ali adalah pemimpin yang benar dan membenarkan, serta Dia adalah pembunuh orang-orang yang berbuat jahat.” (كنزالعمال)

19. Dirawayatkan bahwa Malaikat Jibril melantangkan suaranya didalam perang uhud : “tidak ada pedang kecuali dzulfigar dan tidak ada pemuda(pemberani) kecuali Ali.” (تاريخ الطبري- الكامل في التاريخ)hal seperti ini juga tertulis didalam buku-buku berikut: (كنزالعمال – الرياض النضرة – ذخائر العقبى)

20. Ketika ayat “قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا و انفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين” kemudian Nabi saw memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, kemudian beliau berdo’a: “Ya Allah mereka adalah keluargaku (صحيح مسلم – صحيح الترمذي – الدرالمنثور – مستدرك الصحيحين)

21. ابناءنا adalah Hasan dan Husain dan نساءنا adalah Fatimah serta انفسنا adalah Ali ibn Abu Thalib, hal ini tertulis dalam buku (اسباب النزول)

22. Nabi saw bersabda : “Dia disisiku seperti diriku…. (kemudian Nabi saw memegang bahu Ali)” hal ini tertulis didalam buku (تفسيرالكشّاف)

23. Nabi saw bersabda : “ana adalah kota ilmu dan ali adalah pintu kotanya, maka siapa yang ingin masuk kedalam kota maka akan datang ke pintunya.” Tertulis didalam buku-buku berikut (مستدرك الصحيحين – اسدالغابة – كنز العمال – فيض القدير – مجمع الزّوائد – تاريخ بغداد)

24. Nabi saw bersabda: “Ali adalah pintu ilmuku dan (dia adalah) orang yang menerangkan apa yang aku diutus dengannya setelahku” (كنزالعمال – الصواعق المحرقة)

25. Sayidina Ali as menyedekahkan cincinnya kepada seorang pengemis dalam keadaan ruku’, kemudian Nabi saw bertanya kepada pengemis tersebut: “siapakah yang memberimu cincin ini?” si Pengemis berkata : “orang yang sedang ruku’ itu(menunjuk kepada sayidina Ali )” kemudian Allah swt menurunkan ayat ini kepada Nabi saw “انّما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون”(al-Ma’idah ayat 55) hal ini tertulis dalam (المتّفق و المفترق – كنزالعمال) riwayat seperti ini juga terdapat dalam buku-buku berikut ini (معجم الزوائد – ذخائر العقبى – الدر المنثور – تفسيرالكشاف – تفسير الطبري – التفسير الكبير للفخر الرازي – الرياض النضرة)

26. Nabi saw bersabda: “sesungguhnya Ali as adalah dariku dan aku darinya dan dia adalah pemimpin para mu’min setelahku” (صحيح الترمذي – مسند احمد ابن حنبل – مسند ابي داود – خصائص نسائي – كنزالعمال – الرياض النضرة)

27. Nabi saw bersabda: “ sesungguhnya setiap Nabi memiliki pengganti dan pewaris, sesungguhnya Ali adalah pengganti dan pewarisku” (تاريخ دمشق – فردوس – المناقب لابن مغازلي – كفاية الطالب)

Posted in Ahlulbayt, Seputar Madhab | 1 Comment »

Kedermawanan

Posted by HikmahIslam pada April 13, 2007

Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki yang beriman tinggal bersama
dengan isteri dan anak-anaknya. Mereka tinggal dalam sebuah gubuk
sederhana. Meskipun mereka jauh dari kilauan dan gemerlap materi, hati mereka
dipenuhi dengan kasih sayang.

Pada suatu hari lelaki beriman itu berada dalam kesulitan,
sampai-sampai isterinya berkata kepada lelaki itu, “Kini simpanan kita tinggal satu
dirham saja.” Lelaki itu mengambil satu dirham tersebut dan pergi ke
pasar. Dengan uang itu dia akan membeli sedikit makanan. Dalam keadaan
bertawakal kepada Tuhan, dia tiba di pasar. Baru beberapa langkah dia
berjalan, tiba-tiba terdenagar suara gaduh. Seseorang berkata dengan
marah, “Engkau harus membayar utangmu. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan
engkau pergi.”

Lelaki yang berdiri di hadapan orang itu menundukkan kepalanya karena
malu. Sang lelaki yang beriman itu mendekati kedua orang yang berselisih
itu dan dengan suara yang lembut bertanya, “Baiklah, katakanlah apa
yang menyebabkan kalian berselisih paham.”

Lelaki yang berhutang berkata, “Lelaki ini telah menjatuhkan harga
diriku hanya karena uang satu dirham padahal saat ini aku tidak mampu untuk
melunasi utang tersebut.”

Lelaki beriman itu berfikir sebentar dan kemudian, uang satu dirham
yang dimilikinya itu diberikannya kepada si penghutang. Akhirnya,
terjalinlah persahabatan antara orang itu tadi. Lelaki yang berutang itu
mendoakan keselamatan buat lelaki yang beriman itu serta mengucapkan
kesyukurannya.

Hati lelaki beriman itu dipenuhi rasa gembira karena berhasil menolong
orang lain. Lalu diapun pulang ke rumahnya. Di pertengahan jalan dia
terpikir, “Sekarang, bagaimana aku harus memberi jawaban kepada isteri
ku? Jika dia memprotes, aku akan membiarkannya karena itu haknya.”

Sesampainya di rumah, dia menceritakan apa yang telah terajdi.
Isterinya adalah juga seorang perempuan yang baik dan beriman. Dia tidak
memprotes suaminya, malah berkata, “Engkau telah melakukan sesuatu yang baik
hari ini dan engkau telah memelihara harga diri lelaki itu. Allah pasti
akan memberi balasan kepadamu. Ambillah tali yang ada di rumah kita ini
dan juallah di pasar. Mudah-mudahan, uang tersebut bisa engkau gunakan
untuk membeli makanan.

Lelaki beriman itu merasa sungguh gembira dengan sikap isterinya
tersebut. Dia kemudian mengambil tali itu dan membawanya ke pasar. Namun,
betapapun dia berusaha keras untuk menjual tali itu, tidak ada seorang pun
yang ingin membelinya. Dengan rasa putus asa, dia pulang ke rumahnya.
Di pertengahan jalan pulang, dia bertemu dengan nelayan penjual ikan
yang juga gagal menjual ikannya. Lelaki beriman itu menghampirinya dan
berkata, “Tidak ada orang yang ingin membeli ikanmu dan tidak juga taliku.
Bagaimana menurutmu bila kita berdua saling menukar barang ini?”

Si nelayan berpikir dan kemudian berkata, “Aku tidak mempunyai tempat
untuk menyimpan ikan ini di rumah. Lebih baik engkau ambillah ikan ini
dan sebagai gantinya aku akan menjadi pemilik talimu yang mungkin di
satu hari nanti berguna buatku.”

Akhirnya, lelaki beriman itu membawa pulang ikan ke rumahnya. Isterinya
dengan gembira segera memasak ikan tersebut. Ketika perut ikan dibelah,
dengan penuh takjub dia menemukan sebuah mutiara yang berharga di
dalamnya. Ya, suami istri mukmin dan baik hati itu memperoleh harta yang
banyak.

Lelaki itu membawa mutiara ke toko emas untuk dijual dan mutiara itu
terjual dengan harga seratus dirham. Lelaki itu dan isterinya bersyukur
kepada Tuhan yang telah memberikan mereka kekayaan. Mereka pun tidak
lupa untuk tetap berbuat baik dengan membagi-bagikan sebagian uang mereka
kepada orang-orang miskin lainnya. Lelaki beriman itu berkata kepada
isterinya: Tuhan telah mengaruniakan kepada kita nikmat, kesenangan dan
kemewahan. Kini sebagai tanda kesyukuran atas nikmat ini marilah kita
membagikan kekayaan yang ada kepada mereka yang memerlukan. Siapakah yang
lebih layak dari sang nelayan yang telah bersusah payah menangkap ikan
di laut itu?”

Lelaki beriman itu pergi ke pasar dan mencari si nelayan itu. Setelah
berusaha keras, akhirnya dia bertemu dengan sang nelayan dan dia pun
menceritakan pengalamannya. Dia berkata, “Aku ingin memberi sebagian dari
uang ini kepadamu.” Meskipun miskin, nelayan itu adalah seorang lelaki
yang baik hati. Dia berkata, “Wahai teman, apa yang engkau dapatkan di
dalam perut ikan itu disebabkan karena kebaikanmu dan aku tidak
bersedia mengambil apa-apa darimu.”

Lelaki beriman itu menjawab, ”Tuhan telah memberi ilham kepadamu
sehinggakan dengan niat baik engkau telah menukar ikan milikmu dengan taliku
agar aku dapat mengenyangkan perut isteri dan anak-anakku. Ketahuilah,
apa yang ingin aku berikan kepadamu ini adalah hadiah bagi niat baikmu
itu. Tuhan menginginkan agar engkaupun menikmati nikmat yang Dia
berikan.”

Akhirnya, nelayan tersebut menerima uang itu dan mengucapkan syukur
kepada Tuhan atas kebaikan dan karunia Tuhan. Dengan cara ini, Tuhan telah
memberi kemuliaan kepada lelaki beriman dan isterinya itu lewat
ujian-Nya. Dalam ketiadaan harta, mereka tetap bersabar dan dalam keadaan
berkecukupan, mereka mengucapkan bersyukur kepada Tuhan dan membagi nikmat
itu dengan orang lain.

Imam Ja’far Shadiq a.s. berkata: “Barang siapa yang
membantu meringankan kesulitan orang mukmin, Tuhan akan memberi kemudahan
kepadanya dunia dan akhirat.”

Posted in Bacaan Ringan, Hikmah | 4 Comments »

Kuatnya Tekad

Posted by HikmahIslam pada April 13, 2007

Pada zaman hidupnya Rasulullah, hiduplah seorang pemuda tampan bernama
Sahib. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di Yaman dengan bahagia. Ayah
Sahib adalah seorang pelayan raja Khosrou, seorang raja Iran di Yaman.
Hingga suatu hari, tentara Romawi menyerang Yaman dan Sahib termasuk di
antara tawanan Yaman yang dibawa ke kota Roma. Akhirnya, Sahib
menjalani hidup sebagai seorang budak di Roma dan di sana ia berusaha untuk
mengenali budaya dan ilmu orang-orang Romawi.

Pada suatu hari, datanglah seorang pedagang Arab ke Roma. Ketika ia
melihat Sahib, dia langsung tertarik dan membeli pemuda tampan itu.
Pedagang Arab yang bernama Abdullah ibni Jud’an itu merupakan salah satu
hartawan Mekah dan Sahib pun dibawanya ke kota Mekah untuk dijadikan
sebagai pelayan di rumahnya. Pada suatu hari, Sahib mendengar berita mengenai
seruan Rasulullah kepada warga Mekah. Dia pun berusaha untuk mengenal
agama baru ini dengan lebih mendalam. Sahib juga mendengarkan kata-kata
dari pihak penentang Rasulullah dengan sikap objektif, namun dia
mendapati bahwa pendapat mereka itu tak lebih dari kejahilan, fanatisme, dan
kebencian terhadap Rasulullah. Akhirnya, pada satu hari tanpa
sepengetahuan tuannya, Sahib pergi ke rumah Muhammad saaw.

Dengan penuh kehati-hatian karena khawatir terlihat oleh kaum
musyrikin, Sahib melangkah menuju rumah Rasulullah. Menjelang sampai di sana,
tampaklah olehnya Ammar bin Yasir, yang juga merupakan seorang budak.
Ammar yang mengenali Sahib dan mengetahui keluasan pengetahuan budak itu,
bertanya:

Ammar : Wahai temanku Sahib, kemanakah engkau akan pergi?

Sahib : Aku ingin ke rumah Muhammad. Aku ingin mengetahui lebih dalam
tentang ajaran yang disampaikan olehnya.

Ammar : Sahib, aku telah mendengar ucapannya. Percayalah, ada kekuatan
besar di dalam jiwa dan nurani Muhammad. Kekuatan ini sedemikian
besarnya sehingga ia dapat menarik semua manusia ke arahnya, kecuali mereka
yang tidur dalam kelalaian.

Ammar yang melihat betapa Sahib dengan penuh perhatian dan
takjub menunggu kelanjutan kata-katanya, memegang tangan Sahib dan
menatap mata temannya itu dalam-dalam.

Ammar : Sahib, Muhammad mengatakan bahwa Tuhan itu esa dan hanya Dia
yang layak disembah. Berhala hanyalah batu dan kayu semata. Muhammad
berkata mengenai kasih sayang, saling mencintai, persahabatan, serta
kejujuran. Dia berkata kebaikan hanya dapat dihasilkan di bawah naungan
ketaatan pada Tuhan yang Esa. Berlandaskan kepada ayat-ayat Ilahi yang
diturunkan kepadanya, Muhammad memberi nasihat supaya kita melepaskan diri
dari kezaliman, kebohongan, pengkhianatan, peperangan, dan permusuhan.
Muhammad menyeru manusia agar berpegang teguh kepada ajaran Islam yang
merupakan agama penyelamat. Muhammad saaw juga mengetahui hakikat
sejarah zaman lampau, baik zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan Maryam serta para
nabi Ilahi lainnya. Marilah kita bersama-sama ke rumahnya dan aku akan
membawamu kepadanya.

Ammar bin Yasir kemudian membawa Sahib menemui Rasulullah
saaw. Rasul menyambut kedatangan Sahib dengan penuh kehangatan dan
keramahan. Wajah Rasulullah yang tenang dan menarik, kata-katanya yang
memikat dan ayat-ayat wahyu yang indah, membuat jiwa dan nurani Sahib menjadi
bergelora. Di saat matahari kian tenggelam, Sahib pun keluar dari rumah
Rasulullah dengan wajah dan hati yang disinari cahaya keimanan. Sahib
telah memeluk agama Islam. Tidak lama kemudian, Abdullah ibni Jud’an
mengetahui bahwa budaknya telah masuk Islam. Ia menghampiri Sahib dengan
kemarahan.

Ibni Jud’an: Wahai Sahib, bukankah engkau pernah melihat kaisar Roma
dan melihat istana besar Raja Khosrou?! Mengapa kini engkau bisa
terpengaruh oleh kata-kata Muhammad?

Sahib menjawab dengan suara yang penuh keyakinan dan
keimanan.
Sahib: Kekuatan dan kekuasaan yang aku lihat dan aku dengar dari
Muhammad tidak pernah kulihat di istana Kaisar Romawi maupun Raja
Khosrou.

Sahib pun disiksa oleh tuannya, sebagaimana kaum muslimin
Mekah lainnya saat itu juga diganggu dan disiksa oleh orang-orang
musyrik. Kemudian, Sahib berhasil bebas dari tuannya dan diapun berprofesi
sebagai pedagang. Dari hasil perdagangannya, dia berhasil mengumpulkan
sedikit harta. Ia kemudian mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah
seperti yang disarankan oleh Rasulullah saaw. Dengan berbekal sedikit
harta, Sahib lalu memulai perjalanannya ke Madinah. Di tengah
perjalanan, ia dihadang beberapa orang musyrik yang menunggang kuda dan
bersenjata.

Penunggang kuda itu berkata kepada Sahib dengan kasar:

Penunggang kuda : Wahai Sahib, Abu Sufyan memerintahkan supaya kami
mengembalikan engkau ke Mekah.

Sahib : Katakan kepadanya bahwa aku tidak akan pulang.

Penunggang kuda : Jika demikian, kami akan mengambil hartamu dan
membawanya ke Mekah. Ketika itu, engkau terpaksa mengikuti kami.”

Kemudian para penunggang kuda itu merebut tali unta dari
tangan Sahib dan membawanya ke arah Mekah. Di punggung unta itu, terikat
seluruh harta benda milik Sahib. Sahib berteriak-teriak melampiaskan
kemarahannya. Namun akhirnya ia terduduk tak berdaya. Ia merasa amat
bingung. Haruskah ia kembali ke Mekah agar dapat memiliki lagi semua harta
bendanya itu ataukah ia memelihara imannya dan meneruskan hijrah ke
Madinah dengan tangan kosong?

Perlahan-lahan terdengar suara dari dalam hati Sahib yang
menyadarkannya dari kegundahan. Sahib pun kembali teringat kepada suara Rasulullah
yang dengan merdu menyampaikan ayat-ayat Ilahi. Ditatapnya dari kejauhan
kaum musyrik penunggang kuda yang merebut untanya itu, yang semakin
jauh melangkah ke arah Mekah. Namun Sahib telah menguatkan tekadnya. Ia
mengambil keputusan untuk meneruskan langkah menuju Madinah dan berhijrah
dengan penuh kepasrahan dan harapan atas rahmat Allah.

Posted in Bacaan Ringan, Hikmah | Leave a Comment »

Cinta

Posted by HikmahIslam pada April 4, 2007

cinta tidak dapat dilihat dengan hari atau zaman atau tempat atau oleh harta dan kedudukan..
cinta tidak dapat dilihat dengan mata atau dengan pemikiran…..
cinta hanya dapat dilihat dengan hati…
cuma hati yang tau hati….
kedekatan kita kepada Allah membuka hati kita untuk melihat hati yang lain…
kedekatan kita kepada Allah menyebabkan baiknya hubungan kita dengan orang yang kita cintai…
jika cinta kita kepada Allah kuat maka cinta kita kepada orang yang kita cintai akan kuat…

Posted in Cinta | Leave a Comment »

Imam Ja’far Shadiq as

Posted by HikmahIslam pada Maret 22, 2007

a. Abu Hanifah, pemimpin dan imam mazhab Hanafiah. Ia berkata: “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih alim dari Ja’far bin Muhammad”. Dalam kesempatan lain ia juga berkata: “Jika tidak ada dua tahun (belajar kepada Ja’far bin Muhammad), niscaya Nu’man akan celaka”. Nama asli Abu Hanifah adalah Nu’man bin Tsabit.

b. Malik, pemimpin dan imam mazhab Malikiah. Ia pernah berkata: “Beberapa waktu aku selalu pulang pergi ke rumah Ja’far bin Muhammad. Aku melihatnya selalu mengerjakan salah satu dari tiga hal berikut ini: mengerjakan shalat, berpuasa atau membaca Al Quran. Dan aku tidak pernah melihatnya ia menukil hadis tanpa wudhu`”.

c. Ibnu Hajar Al-Haitsami berkata: “Karena ilmunya sering dinukil oleh para ilmuwan, akhirnya ia menjadi buah bibir masyarakat dan namanya dikenal di seluruh penjuru negeri. Para pakar (fiqih dan hadis) seperti Yahya bin Sa’id, Ibnu Juraij, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin ‘Uyainah, Abu Hanifah, Syu’bah dan Ayub As-Sijistani banyak menukil hadis darinya”.

d. Abu Bahar Al-Jaahizh berkata: “Ilmu pengetahuan Ja’far bin Muhammad telah menguasai seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri adalah muridnya, dan hal ini cukup untuk membuktikan keagungannya”.

e. Ibnu Khalakan, seorang sejarawan terkenal menulis: “Dia adalah salah seorang imam dua belas mazhab Imamiah dan termasuk salah seorang pembesar keluarga Rasulullah yang karena kejujurannya ia dijuluki dengan ash-shadiq. Keutamaan dan keagungannya sudah dikenal khalayak ramai sehingga tidak perlu untuk dijelaskan. Abu Musa Jabir bin Hayyan Ath-Thurthursi adalah muridnya. Ia menulis sebuah buku sebanyak seribu halaman yang berisi ajaran-ajaran Ja’far Ash-Shadiq dan memuat lima ratus pembahasan”.

Posted in Ahlulbayt | Leave a Comment »

عظم الله اجورنا واجورکم بمناسبة ارتحال النبي (ص) واستشهاد الامام علي ابن موسی الرضا (ع)

Posted by HikmahIslam pada Maret 18, 2007

سيدي أبا الزهراء
يا نبي الرحمة وإمام الورى
يا خاتم الرسل والمنقذ المصطفى
لقد عانت العترة بفقدك ما عانت وتوالت عليها المحن وانهالت إذ هجر القومُ وصاياك ونعتوك بالهجر ، وغصب الحقَ فئةٌ منهم خرقت كل القيم وداست .
فإلى الله والرسول المشتكى ممّن انتهك الحرمات وجرّع أهل بيت النبوة والرسالة الآلام والويلات .
اللهم إنّا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا .
حزن ومواساة بمناسبة وفاة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله صلّى الله عليه وآله وسلّم . ومصاب استشهاد سليله الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء.

My master father of Zahra
O Prophet of mercy and Imam of mankind
O Seal of the Prophets al-Mustaph the savior
Indeed the progeny had suffered what they suffered after your departing, distresses heaped up on them successively when the people abandoned your wills and described you as abandonment, took their right by force while group of them tore up all principles and set foot on.
Verily, to Allah and His holy Prophet we complained of those who violated their sanctity and made the progeny of the prophethood and mission to suffer pains and distresses.
O Lord, verily to you we are complaining lossing of our Prophet – may your blessings and peace be upon him and his family – and occultation of our master, large quantity of our enemies as well as fewness of our number, distress of trial upon us and demonstration of the age on us.
Accept our sadness and grief on death occasion of the Seal of the Prophets and Messengers Mohammed son of Abdullah peace be upon him.
the nobles Imam Ali son of Musa al-Ridha may the thousands of salutations and praise be upon him .

Posted in Ahlulbayt | Leave a Comment »

Ali Bin Mahziyar

Posted by HikmahIslam pada Maret 16, 2007

Ali Bin Mahziyar narrates a true story:

One day while I was sleeping I heard a voice saying “Oh! my son come this year to the house of Allah (Kaaba). Come this year and you will see your lmam-e Zaman.” I was awakened from sleep and was very happy.

Thereafter I did not return to sleep and remained awake through out the night. Before he sunrise I performed my shalat and with the rising of the sun I went to my friends and gather them all in one place and set out for Mecca.

In Mecca every night I used to run from one place to the other as if in search of something which I had lost. Twenty times I had come to Mecca for Haj with the hope that I may feast my eyes on the illumineous and glorious face of my beloved Heaving a deep sigh I said to myself that if this time I could not see him ….? 0 Allah help me and enable me to see my Master, my Imam.

One night in Masjadul Haram near the house of Allah I was anxiously waiting for him. I was just thinking that when there would be less rush I would perform Tawaaf, as usually I had been performing my Tawaaf and Ziarat.

Then I saw a youth that was very handsome and nicely dressed. When he came nearer he addressed me and asked me “From which place are you ? “From Ahwaz”, I replied. He said, “Do you Ibne KhazeeIi.” I said “I knew him very well but he has died”. The youth heaved a sigh of sorrow and said, “May Allah pardon him. lbne Khazeeli was one of the friends of Imam Zaman. In the day he used to fast and had been spending his nights in prayers.” Again he asked, “Well you might be knowing Ali Bin Mahziyar.”

I was filled with joy and replied, “I am Ali Bin Mahziyar.” “You are Ali Bin Mahziyar If so then be proud of yourself,” said the youth and continued, “what work have you here and what are you thinking this time?I said, “I have come here so as to see my Imam. He replied, “You have done well, you are welcome. I am giving you the glad tidings. The Master has directed me to send for you. Now go back to where you are staying. I will be waiting for you on a certain place at midnight.”

Overwhelmed with joy I went back to my house. There was no sleep in my eyes as I was restlessly awaiting for the approach of midnight and all the time thinking whether I would be able to see my Master (my Imam), whether I will’ attain that status which will make me worthy to see my Imam. Then I collected my belongings and with my luggage started towards the promised place. When I reached there I saw the same man waiting for me. I bade Salam to him. He came forward and gave me the good news that I was fortunate enough because my Imam had sent for me.
We both started walking and passed on through Mena and Arafat and went so far that we reached the valley down the rearside of Taif. He directed me to stay for a while and perform Shalatu Layl . We stayed there till the time of Shalatu Layl approached.

After the performance of Shalat Fajr(Subh) we reached on the upward side of Taif. Oh! what a wonderful place, what a pleasant and beautiful atmosphere. The trees and the green fields. The sound of the water flowing from the brooks, the chirping of the birds made me completely lost and I began thinking whether I was seeing a dream.
The youth stopped and addressed me “Look carefully at the side I am pointing out a miraculous place to you.” Oh ! I saw a wonderful piece of land. The most soul-refreshing breeze loaded with the fragrance of the flowers of spring season was coming towards our side from that land. Th youth with still more concentration said ‘Look .there and concentrate and see whether you can see anything at the top of the rock.”

“I see a black camp,” I replied. The off shoot of light has been illumining the entire surrounding
The youth said “This is your object the one which you were waiting for. This is the camp of lmam Zaman (AS.).” I was indescribably filed with joy. I screamed, ‘ Please do whatever you can but take me to that place as soon a possible” “Don’t make haste.” the youth replied, “very soon I shall take you to the service of lmam Zaman”. We had not gone far when the youth fold me to get down and walk by foot. He told me to leave the rein of my camel and set it free. “Who would look after my came “ I asked. “This is a land of refuge and peace, the youth replied. Don’t worry about anything here. Be assured of it.’’

When we reached the camp the youth stopped and said, “Wait here I will go inside and get permission for you”. Outside the camp I was very much restless and was very impatiently counting every minute as to when I would get the permission. Meanwhile the youth came out from the tent and said, “Master is pleased to grant permission to you, go and meet him.”

I went inside the camp and saw Imam (A.S.) sitting on a felt carpet resting against the fiber pillow. I went closer and saw the glorious face of the Imam. I bade Salam and he replied it. I smelt the fragrance coming out from him. He very politely and pleasingly asked me, “How are my Shias.” I said, “They are living a very hard life in the regime of Bani Abbas.” He said, “The day is approaching when you will have dominance over them and they will be humiliated and demoralized” Afterwards he proclaimed, “My father has said that the earth will never be left without his representative appointed for guidance-of the people.”

However I remained guest of Imam Zaman (A.S. ) for some days. During this period I remained closed with Imam Zaman AS. He solved whatever difficulties I had. Hereinafter I intended to go back to my city. When I went to say good-bye to him I had fifty thousand Dirham with me which I offered to Imam Zaman but he did not accept saying that it was for my travelling expenses. He prayed for me and said good-bye to me. At last I could realise my old dream.

My friend, “Remember that whoever hopes to succeed in any work in life should try and adopt the right path and have a firm will.”

Posted in Bacaan Ringan, Hikmah | Leave a Comment »

…Tahukah kita….

Posted by HikmahIslam pada Maret 13, 2007

Tahukah kita seberapa besar Bumi ini?
Tahukah kita seberapa besar Tata Surya?
Tahukah kita seberapa besar Galaxi Bima Sakti?
Tahukah kita ada berapa Galaxi di Alam ini?
Tahukah kita jarak antar Galaxi di alam ini?
Tahukah kita lebar dan jauh serta luas setiap Galaxi?
Tahukah kita jumlah luas seluruh Galaxi yang ada di alam ini?
Tahukah kita batas alam ini?
Jika Alam ini terbatas, Tahukah kita setelah batasan itu adalah apa?
Tahukah kita siapa yang memiliki semua alam in?
Tahukah kita siapa yang berkuasa di alam ini?
Jika kita tahu bahwa Allah adalah penguasa Alam ini dan Penguasa semua Alam,
Mengapa kita melupakanNya?
Tahukah kita mengapa kita tidak khusyuk dalam shalat dan dalam ibadah-ibadah yang lain?
Jika kita bertemu dengan orang yang lebih baik dan lebih terhormat dari kita serta sangat menghormati dan menyayangi kita,apa yang akan kita lakukan?
Allah MahaTinggi, Mahabaik, MahaMulia dan MahaPenyayang.
Bisakah kita menghitung seluruh pemberian Allah?
Tahukah kita tanpa RahmatNya kita tidak akan hidup?
Tapi, Mengapa kita melupakanNya?
Tahukah kita tanpa bantuanNya kita tidak akan bisa bergerak untuk nafas, makan ,…?
Ketahuilah bahwa Allah selalu berasama kita(dimanapun kita berada Dia ada)!
Ketahuilah bahwa Allah tidak melupakan kita!
Ketahuilah pintu RahmatNya selalu terbuka untuk hamba-hambaNya!
Ketahuilah bahwa Allah selalu senang menerima hambaNya yang kembali kepadaNya!
Ketahuilah bahwa selalu menjawab seluruh panggilan hamba-hambaNya!
Ketahuilah bahwa Allah menjawab 3 kali panggilan hamba-hambaNya yang bertobat!

……..Allah mencintai kita……..
….akan tetapi kita melupakanNya…
…Marilah kita kembali kepadaNya…
…..sebelum pintuNya tertutup……
………….untuk kita………….

Posted in Bacaan Ringan, Puisi | 1 Comment »

Ibu adalah …..

Posted by HikmahIslam pada Maret 11, 2007

Ibu merupakan kata tersejuk yang dilantunkan oleh bibir – bibir manusia.
Dan “Ibuku” merupakan sebutan terindah.
Kata yang semerbak cinta dan impian, manis dan syahdu yang memancar dari kedalaman jiwa.

Ibu adalah segalanya. Ibu adalah penegas kita dikala lara, impian kita dalam rengsa, rujukan kita di kala nista.
Ibu adalah mata air cinta, kemuliaan, kebahagiaan dan toleransi. Siapa pun yang kehilangan ibunya, ia akan kehilangan sehelai jiwa suci yang senantiasa
merestui dan memberkatinya.

Alam semesta selalu berbincang dalam bahasa ibu. Matahari sebagai ibu bumi yang menyusuinya melalui panasnya.
Matahari tak akan pernah meninggalkan bumi sampai malam merebahkannya dalam lentera ombak, syahdu tembang beburungan dan sesungaian.

Bumi adalah ibu pepohonan dan bebungaan. Bumi menumbuhkan, menjaga dan membesarkannya. Pepohonan
dan bebungaan adalah ibu yang tulus memelihara bebuahan dan bebijian.

Ibu adalah jiwa keabadian bagi semua wujud.
Penuh cinta dan kedamaian.

Posted in Tentang Ibu | Leave a Comment »

Siapakah Ahlulbayt Nabi saw?

Posted by HikmahIslam pada Maret 11, 2007

Disebutkan dalam kitab Kanz al-Ummal cetakan muasasah al-Risalah Beirut cetakan tahun 1409H/1989M di juz 12 halaman 98 hadis 34167 dan di banyak lagi dari buku-buku penting Ahlusunnah bahwa Nabi saw bersabda : sesungguhnya perumpamaan AhluBaitku adalah seperti perumpamaan Perahu Nuh siapa yang menaikinya maka akan selamat dan siapa yang meninggalkannya maka akan tenggelam dan hancur.

Disebutkan di dalam musnad Ahmad cetakan Darul Fikr Beirut cetakan tahun 1414H/1994M halaman 92 juz 9 hadis 23390 bahwa Nabi saw bersabda : “jibril datang menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwa sesungguhnya Hasan dan Husein adalah para pemimpin pemuda surga.”

Disebutkan di dalam kitab Kanz al-Ummal cetakan muasasah al-Risalah Beirut cetakan tahun 1409H/1989M di juz 12 halaman 34166 hadis bahwa Nabi saw berkata kepada sayidina Ali : “sesungguhnya orang yang per tama masuk surga adalah aku dan kamu dan Fatimah dan Hasan dan Husein .”
Tidak ditemukan diseluruh kitab ahlusunnah dan syiah bahwa ada istri Nabi saw yang mengaku dari Ahlubait Nabi saw.
Disebutkan juga di dalam kitab Kanz al-Ummal dijilid 12 halaman 97 hadis ke 34161 bahwa Nabi saw bersabda : “siapa yang mencintaiku dan kedua anak ini (Hasan dan Husain) dan ayah mereka serta ibu mereka maka bersamaku di dalam kedudukan yang sama di hari kiamat.”

Maka jelaslah bahwa Ahlulbayt Nabi saw adalah Sayidina Ali , Sayidah Fatimah , Sayidina Hasan dan Sayidina Husein.

Ini semua dari kitab-kitab Ahlusunnah….. dan kalau kita lihat dari sudut pandang syiah maka kita akan lebih jelas lagi mengetahui siapa Ahlulbayt..
Semoga kita semua mendapat hidayah dari apa yang kita ketahui .

Posted in Seputar Madhab | Leave a Comment »